Termat dhe Kushtet

Termat dhe Kushtet

Termat dhe Kushtet e FatmaRrelës

KUSHTET E SHËRBIMIT

—-

PËRMBLEDHJE

Kjo faqe interneti drejtohet nga FatmaRrela. Në të gjithë faqen, termat “ne”, “ne” dhe “jonë” i referohen FatmaRrelës. FatmaRrela ofron këtë faqe interneti, duke përfshirë të gjitha informacionet, mjetet dhe shërbimet e disponueshme nga kjo faqe për ju, përdorues, të kushtëzuar nga pranimi nga ana juaj i të gjitha termave, kushteve, politikave dhe njoftimeve të deklaruara këtu.

Duke vizituar faqen tonë dhe/ose duke blerë diçka nga ne, ju angazhoheni në “Shërbimin” tonë dhe pranoni të jeni të detyruar nga termat dhe kushtet e mëposhtme (“Kushtet e shërbimit”, “Kushtet”), duke përfshirë ato terma dhe kushte dhe politika shtesë referuar këtu dhe/ose disponohet me hiperlidhje. Këto Kushte të Shërbimit zbatohen për të gjithë përdoruesit e faqes, duke përfshirë pa kufizim përdoruesit që janë shfletues, shitës, klientë, tregtarë dhe/ose kontribues të përmbajtjes.

Ju lutemi lexoni me kujdes këto Kushte të Shërbimit përpara se të hyni ose përdorni faqen tonë të internetit. Duke hyrë ose duke përdorur ndonjë pjesë të sajtit, ju pranoni të jeni të detyruar nga këto Kushte të Shërbimit. Nëse nuk jeni dakord me të gjitha termat dhe kushtet e kësaj marrëveshjeje, atëherë nuk mund të hyni në faqen e internetit ose të përdorni ndonjë shërbim. Nëse këto Kushte të Shërbimit konsiderohen si ofertë, pranimi kufizohet shprehimisht në këto Kushte të Shërbimit.

Çdo veçori ose vegël e re që i shtohet dyqanit aktual do t’i nënshtrohet gjithashtu kushteve të shërbimit. Mund të rishikoni versionin më aktual të Kushteve të Shërbimit në çdo kohë në këtë faqe. Ne rezervojmë të drejtën për të përditësuar, ndryshuar ose zëvendësuar çdo pjesë të këtyre Kushteve të Shërbimit duke postuar përditësime dhe/ose ndryshime në faqen tonë të internetit. Është përgjegjësia juaj të kontrolloni periodikisht këtë faqe për ndryshime. Përdorimi i vazhdueshëm ose qasja juaj në faqen e internetit pas postimit të çdo ndryshimi përbën pranimin e atyre ndryshimeve.

Dyqani ynë është i pritur në Shopify Inc. Ata na ofrojnë platformën e tregtisë elektronike në internet që na lejon t’ju shesim produktet dhe shërbimet tona.

SEKSIONI 1 – KUSHTET E DYQANIT ONLINE

Duke rënë dakord me këto Kushte të Shërbimit, ju përfaqësoni se jeni të paktën mosha madhore në shtetin ose krahinën tuaj të banimit, ose se jeni mosha madhore në shtetin ose krahinën tuaj të banimit dhe na keni dhënë pëlqimin tuaj për Lejoni cilindo nga vartësit tuaj të mitur që të përdorin këtë faqe.

Ju nuk mund t’i përdorni produktet tona për ndonjë qëllim të paligjshëm ose të paautorizuar dhe as nuk mund të shkelni ndonjë ligj në juridiksionin tuaj gjatë përdorimit të Shërbimit (duke përfshirë, por pa u kufizuar në ligjet e të drejtave të autorit).

Ju nuk duhet të transmetoni asnjë krimb ose virus ose ndonjë kod të një natyre shkatërruese.

Një shkelje ose shkelje e ndonjë prej Kushteve do të rezultojë në një ndërprerje të menjëhershme të Shërbimeve tuaja.

SEKSIONI 2 – KUSHTET E PËRGJITHSHME

Ne rezervojmë të drejtën për të refuzuar shërbimin ndaj kujtdo për çfarëdo arsye në çdo kohë.a

Ju e kuptoni se përmbajtja juaj (duke mos përfshirë informacionin e kartës së kreditit), mund të transferohet e pakriptuar dhe të përfshijë (a) transmetimet përmes rrjeteve të ndryshme; dhe (b) ndryshimet për t’u përshtatur dhe përshtatur me kërkesat teknike të rrjeteve ose pajisjeve lidhëse. Informacioni i kartës së kreditit është gjithmonë i koduar gjatë transferimit përmes rrjeteve.

Ju pranoni të mos riprodhoni, kopjoni, kopjoni, shisni, rishisni ose shfrytëzoni ndonjë pjesë të Shërbimit, përdorimit të Shërbimit, ose akses në Shërbimin ose ndonjë kontakt në faqen e internetit përmes të cilit ofrohet shërbimi, pa lejen e shprehur me shkrim nga ne .

Titujt e përdorur në këtë marrëveshje janë përfshirë vetëm për lehtësi dhe nuk do të kufizojnë ose ndikojnë ndryshe në këto Kushte.

SEKSIONI 3 – SAKTËSIA, PLOTËSIA DHE KOHËSIA E INFORMACIONIT

Ne nuk jemi përgjegjës nëse informacioni i vënë në dispozicion në këtë faqe nuk është i saktë, i plotë ose aktual. Materiali në këtë faqe ofrohet vetëm për informacion të përgjithshëm dhe nuk duhet të mbështetet ose përdoret si bazë e vetme për marrjen e vendimeve pa u konsultuar me burime informacioni parësore, më të sakta, më të plota ose më në kohë. Çdo mbështetje në materialin në këtë faqe është në rrezikun tuaj.

Kjo faqe mund të përmbajë informacione të caktuara historike. Informacioni historik, domosdoshmërisht, nuk është aktual dhe ofrohet vetëm për referencën tuaj. Ne rezervojmë të drejtën të modifikojmë përmbajtjen e kësaj faqeje në çdo kohë, por nuk kemi asnjë detyrim të përditësojmë asnjë informacion në faqen tonë. Ju pranoni se është përgjegjësia juaj të monitoroni ndryshimet në faqen tonë.

SEKSIONI 4 – MODIFIKIMET NË SHËRBIM DHE ÇMIME

Çmimet për produktet tona mund të ndryshojnë pa paralajmërim.

Ne rezervojmë të drejtën në çdo kohë për të modifikuar ose ndërprerë Shërbimin (ose ndonjë pjesë ose përmbajtje të tij) pa njoftim në çdo kohë.

Ne nuk do të jemi përgjegjës ndaj jush ose ndaj ndonjë pale të tretë për çdo modifikim, ndryshim çmimi, pezullim ose ndërprerje të Shërbimit.

SEKSIONI 5 – PRODUKTET OSE SHËRBIMET (nëse ka)

Disa produkte ose shërbime mund të jenë të disponueshme ekskluzivisht në internet përmes faqes së internetit. Këto produkte ose shërbime mund të kenë sasi të kufizuara dhe mund të kthehen ose shkëmbehen vetëm sipas politikës sonë të kthimit. Për të parë politikën tonë të kthimit, ju lutemi vizitoni [LINK TO RETURN POLICY]

Ne kemi bërë çdo përpjekje për të shfaqur sa më saktë ngjyrat dhe imazhet e produkteve tona që shfaqen në dyqan. Ne nuk mund të garantojmë që ekrani i çdo ngjyre të monitorit të kompjuterit tuaj do të jetë i saktë.

Ne rezervojmë të drejtën, por nuk jemi të detyruar, të kufizojmë shitjet e produkteve ose shërbimeve tona për çdo person, rajon gjeografik ose juridiksion. Ne mund ta ushtrojmë këtë të drejtë rast pas rasti. Ne mund ta ushtrojme kete te drejte pas rastit. Të gjitha përshkrimet e produkteve ose çmimet e produkteve janë subjekt i ndryshimit në çdo kohë pa paralajmërim, sipas gjykimit tonë. Ne rezervojmë të drejtën për të ndërprerë çdo produkt në çdo kohë. Çdo ofertë për çdo produkt ose shërbim të bërë në këtë faqe është e pavlefshme kur është e ndaluar.

Ne nuk garantojmë që cilësia e ndonjë produkti, shërbimi, informacioni ose materiali tjetër të blerë ose marrë nga ju do të përmbushë pritshmëritë tuaja, ose se çdo gabim në Shërbim do të korrigjohet.

SEKSIONI 6 – SAKTËSIA E INFORMACIONIT TË FATURIMIT DHE TË LLOGARISË

Ne rezervojmë të drejtën të refuzojmë çdo porosi që ju bëni me ne. Ne mund, sipas gjykimit tonë, të kufizojmë ose anulojmë sasitë e blera për person, për familje ose për porosi. Këto kufizime mund të përfshijnë porositë e bëra nga ose nën të njëjtën llogari klienti, të njëjtën kartë krediti dhe/ose porosi që përdorin të njëjtën adresë faturimi dhe/ose transporti. Në rast se ne bëjmë një ndryshim ose anulojmë një porosi, ne mund të përpiqemi t’ju njoftojmë duke kontaktuar e-mailin dhe/ose adresën e faturimit/numrin e telefonit të dhënë në kohën kur është bërë porosia. Ne rezervojmë të drejtën për të kufizuar ose ndaluar porositë që, sipas gjykimit tonë të vetëm, duket se janë bërë nga tregtarët, rishitësit ose shpërndarësit.

Ju pranoni të jepni informacion aktual, të plotë dhe të saktë për blerjet dhe llogarinë për të gjitha blerjet e bëra në dyqanin tonë. Ju pranoni të përditësoni menjëherë llogarinë tuaj dhe informacione të tjera, duke përfshirë adresën tuaj të emailit dhe numrat e kartës së kreditit dhe datat e skadimit, në mënyrë që ne të mund të përfundojmë transaksionet tuaja dhe t’ju kontaktojmë sipas nevojës.

Për më shumë detaje, ju lutemi rishikoni politikën tonë të kthimit.

SEKSIONI 7 – MJETET OPSIONALE

Ne mund t’ju ofrojmë akses në mjetet e palëve të treta, mbi të cilat ne as nuk i monitorojmë, as nuk kemi asnjë kontroll apo të dhëna.

Ju e pranoni dhe pranoni që ne ofrojmë akses në mjete të tilla “siç janë” dhe “siç të disponueshme” pa asnjë garanci, përfaqësim ose kusht të çfarëdo lloji dhe pa asnjë miratim. Ne nuk do të kemi asnjë përgjegjësi që rrjedh nga ose në lidhje me përdorimin tuaj të mjeteve opsionale të palëve të treta.

Çdo përdorim nga ju i mjeteve opsionale të ofruara përmes faqes është tërësisht në rrezikun dhe gjykimin tuaj dhe ju duhet të siguroheni që jeni njohur dhe miratuar me kushtet në të cilat mjetet ofrohen nga ofruesit përkatës të palëve të treta.

Ne gjithashtu, në të ardhmen, mund të ofrojmë Shërbime dhe/ose veçori të reja përmes faqes së internetit (duke përfshirë lëshimin e mjeteve dhe burimeve të reja). Këto veçori dhe/ose Shërbime të reja do t’i nënshtrohen gjithashtu këtyre Kushteve të Shërbimit.

SEKSIONI 8 – LIDHJE ME PALËT E TRETË

Disa përmbajtje, produkte dhe shërbime të disponueshme nëpërmjet Shërbimit tonë mund të përfshijnë materiale nga palë të treta.

Lidhjet e palëve të treta në këtë sajt mund t’ju drejtojnë në faqet e internetit të palëve të treta që nuk janë të lidhura me ne. Ne nuk jemi përgjegjës për shqyrtimin ose vlerësimin e përmbajtjes ose saktësisë dhe nuk garantojmë dhe nuk do të kemi asnjë përgjegjësi ose përgjegjësi për ndonjë material ose faqe interneti të palëve të treta, ose për ndonjë material, produkt ose shërbim tjetër të palëve të treta.

Ne nuk jemi përgjegjës për ndonjë dëm ose dëmtim që lidhet me blerjen ose përdorimin e mallrave, Shërbimeve, burimeve, përmbajtjes ose ndonjë transaksion tjetër të bërë në lidhje me faqet e internetit të palëve të treta. Ju lutemi rishikoni me kujdes politikat dhe praktikat e palëve të treta dhe sigurohuni që t’i kuptoni ato përpara se të angazhoheni në ndonjë transaksion. Ankesat, pretendimet, shqetësimet ose pyetjet në lidhje me produktet e palëve të treta duhet t’i drejtohen palës së tretë.

SEKSIONI 9 – KOMENTET, KOMENTET E PËRDORËSVE DHE DËRSHTIMET E TJERA

Nëse, me kërkesën tonë, ju dërgoni disa parashtresa specifike (për shembull hyrje në konkurs) ose pa një kërkesë nga ne, ju dërgoni ide kreative, sugjerime, propozime, plane ose materiale të tjera, qoftë në internet, me email, me postë postare ose ndryshe (bashkë, ‘komente’), ju pranoni që ne, në çdo kohë, pa kufizime, mund të modifikojmë, kopjojmë, publikojmë, shpërndajmë, përkthejmë dhe ndryshe të përdorim në çdo medium çdo koment që na përcillni. Ne nuk jemi dhe nuk do të kemi asnjë detyrim (1) të mbajmë në fshehtësi çdo koment; (2) të paguajë kompensim për çdo koment; ose (3) për t’iu përgjigjur çdo komenti.

Ne mund, por nuk kemi asnjë detyrim për të monitoruar, modifikuar ose hequr përmbajtjen që ne e përcaktojmë sipas gjykimit tonë si të paligjshme, fyese, kërcënuese, shpifëse, shpifëse, pornografike, të turpshme ose ndryshe të kundërshtueshme ose që shkel pronësinë intelektuale të ndonjë pale ose këto Kushte të Shërbimi.

Ju pranoni që komentet tuaja nuk do të cenojnë asnjë të drejtë të ndonjë pale të tretë, duke përfshirë të drejtën e autorit, markën tregtare, privatësinë, personalitetin ose të drejta të tjera personale ose pronësore. Ju pranoni më tej që komentet tuaja nuk do të përmbajnë materiale shpifëse ose të paligjshme, abuzive ose të turpshme, ose të përmbajnë ndonjë virus kompjuterik ose malware tjetër që mund të ndikojë në çfarëdo mënyre funksionimin e Shërbimit ose ndonjë faqe interneti të lidhur. Ju nuk mund të përdorni një adresë të rreme e-mail, të pretendoni se jeni dikush tjetër përveç jush, ose ndryshe të na mashtroni ne ose palët e treta në lidhje me origjinën e ndonjë komenti. Ju jeni vetëm përgjegjës për çdo koment që bëni dhe saktësinë e tyre. Ne nuk marrim asnjë përgjegjësi dhe nuk marrim asnjë përgjegjësi për çdo koment të postuar nga ju ose ndonjë palë e tretë.

SEKSIONI 10 – INFORMACIONET PERSONALE

Dorëzimi juaj i informacionit personal përmes dyqanit rregullohet nga Politika jonë e Privatësisë.

SEKSIONI 11 – GABIMET, PASAKTËSITË DHE HUMBJET

Herë pas here mund të ketë informacione në faqen tonë ose në Shërbim që përmbajnë gabime tipografike, pasaktësi ose lëshime që mund të lidhen me përshkrimet e produkteve, çmimet, promovimet, ofertat, tarifat e transportit të produktit, kohën e tranzitit dhe disponueshmërinë. Ne rezervojmë të drejtën të korrigjojmë çdo gabim, pasaktësi ose lëshim, dhe të ndryshojmë ose përditësojmë informacionin ose të anulojmë porositë nëse ndonjë informacion në Shërbim ose në ndonjë faqe interneti të lidhur është i pasaktë në çdo kohë pa njoftim paraprak (përfshirë pasi të keni dorëzuar porosinë tuaj) .

Ne nuk marrim përsipër asnjë detyrim të përditësojmë, modifikojmë ose sqarojmë informacionin në Shërbim ose në ndonjë faqe interneti të lidhur, duke përfshirë pa kufizim informacionin e çmimeve, përveçse siç kërkohet me ligj. Asnjë datë e specifikuar e përditësimit ose rifreskimit të aplikuar në Shërbim ose në ndonjë faqe interneti të lidhur, nuk duhet të merret për të treguar se të gjitha informacionet në Shërbim ose në çdo faqe interneti të lidhur janë modifikuar ose përditësuar.

SEKSIONI 12 – PËRDORIM TË NDALUAR

Përveç ndalimeve të tjera të përcaktuara në Kushtet e Shërbimit, ju ndalohet të përdorni faqen ose përmbajtjen e saj:

(a) për çdo qëllim të paligjshëm; (b) për të kërkuar të tjerët për të kryer ose marrë pjesë në ndonjë veprim të paligjshëm; (c) për të shkelur çdo rregullore ndërkombëtare, federale, provinciale ose shtetërore, rregulla, ligje ose urdhëresa lokale; (d) to infringe upon or violate our intellectual property rights or the intellectual property rights of others; (e) për të ngacmuar, abuzuar, fyer, dëmtuar, shpifur, shpifur, përçmuar, frikësuar ose diskriminuar në bazë të gjinisë, orientimit seksual, fesë, përkatësisë etnike, racës, moshës, origjinës kombëtare ose paaftësisë; (f) të paraqesë informacion të rremë ose mashtrues;

(g) për të ngarkuar ose transmetuar viruse ose çdo lloj kodi tjetër me qëllim të keq që do ose mund të përdoret në çfarëdo mënyre që do të ndikojë në funksionalitetin ose funksionimin e Shërbimit ose të ndonjë faqe interneti të lidhur, faqet e tjera të internetit ose internetin; (h) për të mbledhur ose gjurmuar të dhënat personale të të tjerëve; (i) për të postuar mesazhe të padëshiruara, phish, pharm, pretekst, merimangë, zvarritje ose gërvishtje; (j) për çdo qëllim të turpshëm ose imoral; ose (j) për ndonjë qëllim të turpshëm ose imoral; ose (k) to interfere with or circumvent the security features of the Service or any related website, other websites, or the Internet. Ne rezervojmë të drejtën të ndërpresim përdorimin tuaj të Shërbimit ose çdo faqe interneti të lidhur për shkeljen e ndonjë prej përdorimeve të ndaluara.

SEKSIONI 13 – HEQJA E GARANCIVE; KUFIZIMI I PËRGJEGJËSISË

Ne nuk garantojmë, përfaqësojmë ose garantojmë që përdorimi juaj i shërbimit tonë do të jetë i pandërprerë, në kohë, i sigurt ose pa gabime.

Ne nuk garantojmë që rezultatet që mund të merren nga përdorimi i shërbimit do të jenë të sakta ose të besueshme.

Ju pranoni që herë pas here ne mund ta heqim shërbimin për periudha të pacaktuara kohe ose ta anulojmë shërbimin në çdo kohë, pa paralajmërim për ju.

Ju pranoni shprehimisht që përdorimi ose pamundësia për të përdorur shërbimin është në rrezikun tuaj të vetëm. Shërbimi dhe të gjitha produktet dhe shërbimet që ju ofrohen përmes shërbimit (përveç rasteve të përcaktuara shprehimisht nga ne) ofrohen “siç është” dhe “siç disponohet” për përdorimin tuaj, pa asnjë përfaqësim, garanci ose kusht të çfarëdo lloji, qoftë të shprehur apo të nënkuptuara, duke përfshirë të gjitha garancitë e nënkuptuara ose kushtet e tregtueshmërisë, cilësinë e tregtueshme, përshtatshmërinë për një qëllim të caktuar, qëndrueshmërinë, titullin dhe mosshkeljen.

Në asnjë rast FatmaRrela, drejtorët, oficerët, punonjësit, bashkëpunëtorët, agjentët, kontraktorët, praktikantët, furnitorët, ofruesit e shërbimeve ose licencuesit tanë nuk do të jenë përgjegjës për çdo dëmtim, humbje, pretendim ose ndonjë dëmtim të drejtpërdrejtë, të tërthortë, të rastësishëm, ndëshkues, të veçantë ose të veçantë. dëmet pasuese të çdo lloji, duke përfshirë, pa kufizim fitimet e humbura, të ardhurat e humbura, kursimet e humbura, humbjen e të dhënave, kostot e zëvendësimit ose ndonjë dëm të ngjashëm, qoftë i bazuar në kontratë, dëmshpërblim (përfshirë neglizhencën), përgjegjësi të rreptë ose ndryshe, që rrjedhin nga përdorimi i ndonjë shërbimi ose ndonjë produkti të blerë duke përdorur shërbimin, ose për çdo pretendim tjetër që lidhet në çfarëdo mënyre me përdorimin tuaj të shërbimit ose ndonjë produkti, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, çdo gabim ose lëshim në çdo përmbajtje, ose ndonjë humbje ose dëmtim i çfarëdo lloji i shkaktuar si rezultat i përdorimit të shërbimit ose çdo përmbajtje (ose produkti) të postuar, transmetuar ose të disponueshme ndryshe nëpërmjet shërbimit, edhe nëse këshillohet për mundësinë e tyre.

Për shkak se disa shtete ose juridiksione nuk lejojnë përjashtimin ose kufizimin e përgjegjësisë për dëmet pasuese ose të rastësishme, në shtete ose juridiksione të tilla, përgjegjësia jonë do të kufizohet në masën maksimale të lejuar me ligj.

SEKSIONI 14 – DËMËSIMET

Ju pranoni të dëmshpërbleni, mbroni dhe mbani të padëmshme FatmaRrelën dhe prindin tonë, filialet, filialet, partnerët, oficerët, drejtorët, agjentët, kontraktorët, licencuesit, ofruesit e shërbimeve, nënkontraktorët, furnitorët, praktikantët dhe punonjësit, të padëmshëm nga çdo pretendim apo kërkesë, duke përfshirë të arsyeshmen tarifat e avokatëve, të bëra nga çdo palë e tretë për shkak ose që lindin nga shkeljet tuaja të këtyre Kushteve të Shërbimit ose dokumenteve që ato përfshijnë me referencë, ose shkeljes nga ana juaj të ndonjë ligji ose të drejtave të një pale të tretë.

SEKSIONI 15 – NDËRMARRJA

Në rast se ndonjë dispozitë e këtyre Kushteve të Shërbimit përcaktohet të jetë e paligjshme, e pavlefshme ose e pazbatueshme, një dispozitë e tillë megjithatë do të jetë e zbatueshme në masën më të plotë të lejuar nga ligji në fuqi dhe pjesa e pazbatueshme do të konsiderohet se është shkëputur nga këto Kushte të Shërbimi, një përcaktim i tillë nuk do të ndikojë në vlefshmërinë dhe zbatueshmërinë e ndonjë dispozite tjetër të mbetur.

SEKSIONI 16 – PËRFUNDIMI

Detyrimet dhe detyrimet e palëve të shkaktuara para datës së përfundimit do të mbijetojnë pas përfundimit të kësaj marrëveshjeje për të gjitha qëllimet.

Këto Kushte të Shërbimit janë në fuqi përveç rastit dhe derisa të ndërpriten nga ju ose ne. Ju mund t’i përfundoni këto Kushte të Shërbimit në çdo kohë duke na njoftuar se nuk dëshironi të përdorni më Shërbimet tona, ose kur të ndaloni së përdoruri faqen tonë.

Nëse në gjykimin tonë të vetëm ju dështoni, ose ne dyshojmë se keni dështuar, të përmbushni ndonjë kusht ose dispozitë të këtyre Kushteve të Shërbimit, ne gjithashtu mund ta ndërpresim këtë marrëveshje në çdo kohë pa paralajmërim dhe ju do të mbeteni përgjegjës për të gjitha shumat e paguara deri dhe duke përfshirë datën e përfundimit; dhe/ose në përputhje me rrethanat mund t’ju refuzojë aksesin në Shërbimet tona (ose ndonjë pjesë të tyre).

SEKSIONI 17 – E GJITHË MARRËVESHJA

Dështimi nga ana jonë për të ushtruar ose zbatuar ndonjë të drejtë ose dispozitë të këtyre Kushteve të Shërbimit nuk do të përbëjë heqje dorë nga kjo e drejtë ose dispozitë.

Këto Kushte të Shërbimit dhe çdo politikë ose rregull operimi i postuar nga ne në këtë faqe ose në lidhje me Shërbimin përbën të gjithë marrëveshjen dhe mirëkuptimin midis jush dhe nesh dhe rregullon përdorimin tuaj të Shërbimit, duke zëvendësuar çdo marrëveshje, komunikim dhe propozim të mëparshëm ose të njëkohshëm. , qoftë me gojë apo me shkrim, midis jush dhe nesh (duke përfshirë, por pa u kufizuar në, çdo version të mëparshëm të Kushteve të Shërbimit).

Çdo paqartësi në interpretimin e këtyre Kushteve të Shërbimit nuk do të interpretohet kundër palës hartuese.

SEKSIONI 18 – LIGJI QEFTUES

Këto Kushte të Shërbimit dhe çdo marrëveshje e veçantë me anë të së cilës ne ju ofrojmë Shërbime do të drejtohen dhe interpretohen në përputhje me ligjet e Shqipërisë.

SEKSIONI 19 – NDRYSHIMET NË KUSHTET E SHËRBIMIT

Mund të rishikoni versionin më aktual të Kushteve të Shërbimit në çdo kohë në këtë faqe.

Ne rezervojmë të drejtën, sipas gjykimit tonë, për të përditësuar, ndryshuar ose zëvendësuar ndonjë pjesë të këtyre Kushteve të Shërbimit duke postuar përditësime dhe ndryshime në faqen tonë të internetit. Është përgjegjësia juaj të kontrolloni periodikisht faqen tonë të internetit për ndryshime. Përdorimi i vazhdueshëm ose qasja në faqen tonë të internetit ose Shërbimi pas postimit të çdo ndryshimi në këto Kushte të Shërbimit përbën pranimin e këtyre ndryshimeve.

SEKSIONI 20 – DËRGIMI I POROSISE TUAJ

Pas shikimit të porosisë tuaj në faqen tonë të internetit, ne do ta dërgojmë paketën tuaj në jo më shumë se dy (2) ditë pune.

Në momentin që porosia juaj dërgohet, ju do të merrni një email konfirmimi nga ne, si dhe informacione duke përfshirë një foto të bërë nga ne të porosisë tuaj në momentin e dërgesës, numrin e përcjelljes dhe ku mund të gjurmoni porosinë tuaj.

Arsyeja pse dërgojmë një foto të pjesës së brendshme të paketës, është për të parë artikujt në të. Në rast se ju kemi dërguar një artikull të gabuar, ne mund ta verifikojmë atë për qëllime kthimi/shkëmbimi. Në rast se një artikull ka mbërritur i dëmtuar në destinacionin tuaj, ju verifikoni që kur dërguam porosinë, artikulli nuk ishte dëmtuar.

SEKSIONI 21 – POLITIKA E KTHIMIT
 • 21.1: Ne PRANOJMË kthime për artikujt që nuk shiten (të blera me çmim normal jo gjatë shitjes) vetëm nëse plotësoni kërkesat e mëposhtme: (1) ju duhet të paraqisni një kthim jo më shumë se 48 orë pas marrjes së porosisë, (2) keni për të paraqitur një kthim duke na dërguar një email në [email protected], (3) shpjegim i detajuar pse dëshironi të bëni një kthim, (4) duhet të bashkëngjitni fotografi të produktit në mënyrë që të mund të verifikojmë që nuk keni përdorur asgjë përpara kthimit, (5) duhet të bashkëngjitni fotografi të paketës, (6) prova e blerjes, (7) na dërgoni informacionin tuaj të SAKTË personal të dhënë nga ju në kohën e arkëtimit.
 • 21.2: Ne NUK pranojmë kthime në artikujt e shitjes (të blera në momentin e shitjes) PËRVEÇ NUKSE (a) produkti i dorëzuar është dëmtuar në momentin e marrjes, ose (b) produkti nuk është ai që blini nga ne. Në secilin rast, për një kthim ose shkëmbim produkti, ju duhet të plotësoni kërkesat e mëposhtme: (1) duhet të paraqisni një kthim jo më shumë se 48 orë pas marrjes së porosisë, (2) duhet të paraqisni për një kthim deri në duke na dërguar një email në [email protected] , (3) duhet të jepni fotografi ose video të detajuara të produktit të dëmtuar ose të gabuar, (4) në rast të produktit të dëmtuar duhet të bashkëngjitni fotografi ose video të paketës totale, (5) dëshminë e blerjes, (6) na dërgoni Të dhënat personale të sakta të dhëna nga ju në momentin e arkëtimit.
 • 21.3 Ne NUK pranojmë kthime për asnjë artikull (jo shitje ose shitje) në rastet e mëposhtme: (a) artikujt janë përdorur, (b) keni paraqitur një kthim më shumë se 48 orë pas marrjes së porosisë, (c) ju refuzoni të përmbushni kërkesat e kthimit siç u përmend më lart, (d) nëse në momentin e arkëtimit nuk keni dhënë detajet e sakta të transportit si adresa, kontakti, etj., (e) nëse arsyeja juaj e kthimit në rast të artikujve që nuk shiten nuk është e vlefshme, për shembull, nuk ju pëlqen se si duken artikujt e blerë, etj.
 • 21.4 MBANI PARASYSH se (a) ne mund të kontrollojmë kur porosia juaj ka mbërritur në destinacionin e saj, (b) ne nuk mbajmë përgjegjësi nëse keni dhënë detaje të gabuara të transportit dhe informacione të gabuara kontakti.
 • 21.5 Pasi të verifikojmë informacionin e dhënë nga ju dhe të aprovojmë kthimin, së shpejti do të merrni një email me të gjithë informacionin e nevojshëm.
 • 21.6 Ju lutemi kuptoni se mund të na duhen deri në 2-3 ditë pune për t’iu përgjigjur emailit tuaj në lidhje me kthimet. Ajo që është e rëndësishme, është që ju të na keni dërguar emailin dhe të keni bërë kërkesë për kthim JO MË GJITHË SE 48 orë pas marrjes së porosisë tuaj.
SEKSIONI 22 – POLITIKA E RIFUNDIT
 • 22.1 Ne rimbursojmë shumën e plotë në rast se dëshironi të ktheni të gjithë porosinë.
 • 22.2 Në rast se ju kemi dërguar një artikull të gabuar, ne ju rimbursojmë shumën e plotë të asaj që ju është ngarkuar për artikullin e caktuar që keni blerë. Për shembull, nëse blini një artikull me vlerë 14 € dhe ne ju kemi dërguar gabimisht një artikull me vlerë pak a shumë, do t’ju kthehen 14 €.
 • 22.3 Në rast se artikulli ka mbërritur i dëmtuar gjatë transportit në destinacionin e tij (nëse është dërguar nga ne tek ju, ose nëse është dërguar nga ju tek ne në rast kthimi/këmbimi), ne ju kthejmë pjesërisht rimbursimin. Ne rimbursojmë vetëm 85% të shumës totale, për shkak të humbjes edhe për ne. Për shembull, nëse artikulli i dëmtuar kushton 14 €, ju do të ktheheni për 85% të asaj vlere që në këtë rast është 11,9 €.
 • 22.4 Në rast se keni vendosur të dhënat e gabuara të transportit dhe detajet e kontaktit kur e dërgoni artikullin përsëri tek ne, nuk do të rimbursoheni për porosinë tuaj, VETË NUK merrni përgjegjësinë dhe kontaktoni me shërbimet e postës duke u ofruar atyre detajet e duhura të transportit dhe detajet e kontaktit.
 • 22.5 Ne NUK rimbursojmë para nëse në momentin që porosia e kthyer arrin në zyrat tona në kushte të ndryshme nga fotografitë që keni dhënë në momentin e dorëzimit të kthimit. Për shembull, kur artikujt mbërritën të përdorura në zyrat tona pasi në fotot e dërguara nga ju artikujt nuk ishin përdorur.
 • 22.6 Ju do të merrni rimbursimin tuaj në të njëjtën mënyrë që keni bërë pagesën, jo më shumë se katër (4) ditë pune pasi porosia e kthyer të ketë mbërritur në zyrat tona. Nëse ende nuk e keni marrë rimbursimin tuaj pas 4 ditësh, ju lutemi na kontaktoni në [email protected]
SEKSIONI 23 – KËMBIMET
 • 23.1 Ne lejojmë dhe pranojmë shkëmbime nëse artikulli që ju dërguam nuk është ai që keni blerë. Mund të ndërroni ose për artikullin që keni porositur fillimisht, ose për një artikull me të njëjtën vlerë.
 • 23.2 Ne lejojmë dhe pranojmë shkëmbime nëse artikulli i dërguar tek ju arrin i dëmtuar. Mund të ndërroni ose për artikullin që keni porositur fillimisht, ose për një artikull me vlerë.
 • 23.3 Ne NUK pranojmë shkëmbime për asnjë artikull (jo shitje ose shitje) në rastet e mëposhtme: (a) artikujt janë përdorur, (b) keni bërë kërkesë për një shkëmbim më shumë se 48 orë pas marrjes së porosisë, (c) ju refuzoni të përmbushni kërkesat e shkëmbimit siç përmenden në 23.4, (d) nëse në momentin e dërgimit të shkëmbimit nuk keni dhënë detajet e sakta të transportit, si adresa, kontakti, etj.
 • 23.4 Për t’u kualifikuar për një shkëmbim për artikujt që nuk shiten (të blera me çmim normal jo gjatë shitjes) vetëm nëse plotësoni kërkesat e mëposhtme: (1) duhet të bëni një shkëmbim jo më shumë se 48 orë pas marrjes së porosisë, (2) ju duhet të paraqisni për një shkëmbim duke na dërguar një email në [email protected], (3) shpjegim i detajuar i problemit tuaj, (4) ju duhet të bashkëngjitni fotografitë e artikullit në mënyrë që ne të mund të verifikojmë se nuk keni përdorur asgjë përpara se të ktheheni, (5) ju duhet të bashkëngjitni fotografitë e paketës, (6) dëshminë e blerjes, (7) na dërgoni të dhënat tuaja të sakta personale të dhëna nga ju në kohën e arkëtimit.
 • 23.5 MBANI PARASYSH se (a) ne mund të kontrollojmë kur porosia juaj ka filluar në destinacionin e saj, (b) ne nuk mbajmë nëse keni gjetur detaje të gabuara të transportit dhe informacionit të gabuar të kontaktit.
 • 23.6 Pasi të verifikojmë informacionin e dhënë nga ju dhe të aprovojmë shkëmbimin, së shpejti do të merrni një email me të gjithë informacionin e nevojshëm.
 • 23.7 Ju lutemi kuptoni se mund të na duhen deri në 2-3 ditë pune për t’iu përgjigjur emailit tuaj në lidhje me shkëmbimet. Ajo që është e rëndësishme, është që ju të na keni dërguar email dhe të keni bërë kërkesë për një shkëmbim JO MË TË GJITHË SE 48 orë pas marrjes së porosisë tuaj.
SEKSIONI 24 – DËRGIMI I KTHIMIT OSE SHKËMBIMI TUAJ
 • 24.1 Artikujt duhet të dërgohen përsëri në të njëjtën adresë nga ku janë dërguar.
 • 24.2 Duhet të siguroheni që artikujt të dërgohen me postë siç duhet, që do të thotë se ju duhet t’i siguroni artikujt duke përdorur mbështjellës flluskë, etj.
 • 24.3 Të gjitha kostot e transportit të kthimit/këmbimit DUHET të trajtohen nga ju, PËRVEÇ nëse ju kemi dërguar një porosi të gabuar që rezulton në fajin tonë. Në rastin e fundit, kostot e transportit trajtohen nga ne.
SEKSIONI 25 – INFORMACION KONTAKT

Informacioni ynë i kontaktit është postuar më poshtë:

 • Për kontakt në lidhje me një çështje të caktuar, nëse dëshironi të bëheni rishitës, etj.: [email protected]
 • Për komente, ankesa, paraqitjen e një kthimi ose një shkëmbimi, për të bërë një pyetje në lidhje me një kthim/këmbim, rimbursime, pyetje rreth produkteve tona, etj.: [email protected]
Zgjidhni Monedhën Tuaj
Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Çmimi
 • Stock
 • Description
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
 • Add to cart
Click outside to hide the comparison bar
Krahasimet
1
0